Aktualności

Data zamieszczenia 31.10.2018

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż z dniem 31.10.2018r. realizacja projektu KIERUNEK -WŁASNA FIRMA została zakończona.
W ramach projektu utworzonych zostało 46 firm.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie oraz życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu własnych firm!

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące zwrotu zabezpieczeń do podpisanych umów o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego przypominamy, iż zgodnie z zapisami podpisanych umów zabezpieczenia ustanowione są do czasu zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą. Po zaakceptowaniu rozliczenia projektu przez Instytucję Pośredniczącą zamieszczona zostanie stosowna informacja na stronie projektu.


Data zamieszczenia 23.08.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu w dniach:

 • 24.08.2018 (piątek)
 • 27.08.2018 (poniedziałek)
 • 29.08.2018 (środa)
 • 31.08.2018 (piątek)

biuro projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 27.07.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 31 lipca 2018r. (wtorek) i 1 sierpnia 2018r. (środa) biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 13.07.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2018 roku (poniedziałek) biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 27.06.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku (piątek) i 2 lipca 2018 roku (poniedziałek) biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 02.06.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 28.05.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 30 maja 2018 roku (środa) i 1 czerwca 2018 roku (piątek) biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 26.04.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2018 roku (piątek) w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 19.04.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 16.04.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu biuro projektu będzie czynne jedynie w przypadku zakończenia wizyt monitoringowych i kontrolujących przed godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 11.04.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu12 kwietnia 2018 roku (czwartek) w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu biuro projektu będzie czynne jedynie w przypadku zakończenia wizyt monitoringowych i kontrolujących przed godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 26.03.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 roku (piątek) oraz 3 kwietnia 2018 (wtorek) biuro projektu będzie nieczynne.  Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 26.03.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku (środa) w związku z wizytami monitoringowymi i kontrolującymi prowadzonych działalności gospodarczych przez uczestników projektu biuro projektu będzie czynne jedynie w przypadku zakończenia wizyt monitoringowych i kontrolujących przed godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.


Data zamieszczenia 09.03.2018

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, iż w dniach 12-14.03.2018 roku biuro projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Data zamieszczenia 19.02.2018

 

Szanowni Państwo, Uczestnicy II edycji rekrutacji.

Przypominamy, iż w związku z zakończeniem okresu wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są Państwo do złożenia rozliczenia przyznanych środków w terminie 30 dni od zakończenia wydatkowania środków tj. do dnia 26.02.2018r.

Należy złożyć:
– Szczegółowe zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
– Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług zgodnie z biznesplanem (załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
-oświadczenia dotyczące prawidłowości wydatkowania środków (zamieszczone w Aktualnościach projektu)


Data zamieszczenia 21.12.2017

 


Data zamieszczenia 13.10.2017

Szanowni Państwo!

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach procedury odwoławczej poniżej zamieszczamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄOCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU„KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” w ramach II edycji rekrutacji.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 23 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby których biznes plany zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

Lista rankingowa oceny biznesplanów jest również dostępna w biurze projektu.

Lista-rankingowa-ostateczna-II-edycja.pdf

 

Data zamieszczenia 02.10.2017

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJA) I WSPARCIA POMOSTOWEGO

Przygotowaliśmy dla Państwa wypełnione wzory tabel do rozliczenia wsparcia finansowego (dotacja) i pomostowego, które ułatwią Państwu wypełnianie zestawień i posłużą do prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia.

Data zamieszczenia 27.09.2017

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄOCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU„KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” w ramach II edycji rekrutacji.

Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 23 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby których biznes plany zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną. Do tego czasu prosimy nie podejmować żadnych kroków związanych z rejestracją firmy!

Lista rankingowa oceny biznesplanów jest również dostępna w biurze projektu.

Lista rankingowa oceny biznes planów.pdf

Data zamieszczenia 12.09.2017

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów przydatnych do rozliczenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Data zamieszczenia: 25.08.2017 r.

INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE i FORMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ROZPATRZENIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z BIZNES PLANEM

Informujemy, iż w terminie 04.09.-11.09.2017 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla Uczestników projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji. Dokumenty należy złożyć osobiście. Miejsce składania dokumentów: biuro projektu w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99, pok. 204 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Należy złożyć:

 • Wniosek o rozpatrzenie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z biznesplanem (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – należy wpisać nr umowy o dofinansowanie projektu :  RPSW.10.04.01-26.0016/16-00
 • Kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego lub kopię zaświadczenia o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Biznesplan na okres dwóch lat działalności firmy (2 egzemplarze w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie) (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

Biznes plan należy wypełnić  komputerowo.

Komplet dokumentów powinien być trwale spięty (skoroszyt z dziurkami).

Wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.

W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”.

Dopuszczalna jest poprawa omyłek pisarskich we wniosku.

 • Wniosek, Biznes plan jak i załączniki powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu.

 

Data zamieszczenia: 14.08.2017 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników z II edycji rekrutacji.

HARMONOGRAM-II edycja

 


Data zamieszczenia: 11.08.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż po wynikach oceny biznes planów do biura projektu nie wpłynęło żadne odwołanie od oceny Komisji Oceny Wniosków, w związku z powyższym, lista rankingowa oceny biznes planów nie uległa zmianie. Pierwsze 23 osoby z listy otrzymują wsparcie finansowe.

Informacje na temat dalszego postępowania zostały zamieszczone w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W załączeniu Informacja na temat dokumentów wymaganych do złożenia celem podpisania Umowy.

Przed rejestracją firmy prosimy o kontakt z biurem projektu celem ustalenia zabezpieczenia.

INFORMACJA O DOKUMENTACH DO ZŁOŻENIA CELEM UZYSKANIA WSPARCIA FINANSOWEGO.doc

 


Data zamieszczenia: 08.08.2017 r.

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem oceny Formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru poniżej zamieszczamy wyniki

Lista rankingowa II edycja rekrutacji.pdf


Data zamieszczenia: 27.07.2017 r.

Szanowni Państwo
Poniżej zamieszczamy LISTĘ RANKINGOWĄOCENY BIZNES PLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU„KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” w ramach I edycji rekrutacji.
Uczestnicy projektu znajdujący się na pozycjach od nr 1 do nr 23 listy rankingowej zostają zakwalifikowani do przyznania wsparcia finansowego.   Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby których biznes plany zostały rekomendowane do
dofinansowania zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną. Do tego czasu prosimy nie podejmować żadnych kroków związanych z rejestracją firmy.

LISTA-RANKINGOWA-BIZNES-PLANY.pdf


Data zamieszczenia: 24.07.2017 r.

 Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 24.07.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 28.07.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
Do składania Formularzy zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Data zamieszczenia: 19.07.2017 r.

 Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 19.07.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 25.07.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
Do składania Formularzy zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

 Data zamieszczenia: 13.07.2017 r.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 13.07.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 20.07.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
Do składania Formularzy zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

 Data zamieszczenia: 06.07.2017 r.
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 06.07.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 14.07.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
Do składania Formularzy zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Data zamieszczenia: 29.06.2017 r.
Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 29.06.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 07.07.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.
Do składania Formularzy zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

 Data zamieszczenia: 26.06.2017 r.
Szanowni Uczestnicy I edycji rekrutacji projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA poniżej zamieszczamy wzór Biznes planu, z aktywną funkcją zezwalającą na dzielenie wierszy tabel między strony, która ułatwi Państwu wypełnienie Biznes planu.

Data zamieszczenia: 21.06.2017 r.

INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINIE i FORMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ROZPATRZENIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z BIZNES PLANEM

Informujemy, iż w terminie 03.07.-10.07.2017 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla Uczestników projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji. Dokumenty należy złożyć osobiście. Miejsce składania dokumentów: biuro projektu w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99, pok. 204 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Należy złożyć:

 • Wniosek o rozpatrzenie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z biznesplanem (Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) – należy wpisać nr umowy o dofinansowanie projektu :  RPSW.10.04.01-26.0016/16-00
 • Kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego lub kopię zaświadczenia o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Biznesplan na okres dwóch lat działalności firmy (2 egzemplarze) (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
 • Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)

 

Biznes plan należy wypełnić  komputerowo.

Komplet dokumentów powinien być trwale spięty (skoroszyt z dziurkami).

Wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.

W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”.

Dopuszczalna jest poprawa omyłek pisarskich we wniosku.

 • Wniosek, Biznes plan jak i załączniki powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu.

Data zamieszczenia: 21.06.2017 r.
Szanowni Państwo!
 
Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji  dotyczącym projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” z dniem 21.06.2017 przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych  wraz  z załącznikami w ramach II edycji rekrutacji do dnia 30.06.2017.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu: Business School Biuro Projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA ul. Rejowska 99, pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Data zamieszczenia: 19.06.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Dolnej Klubu Pracy (wejście od ulicy Pięknej) Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej ul. 1 Maja 105 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do udziału.

W związku z udziałem w spotkaniu biuro projektu w tym dniu będzie nieczynne od godz. 9.30 do czasu zakończenia spotkania tj. ok. godz. 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.


Data zamieszczenia: 08.06.2017 r.

Zamieszczamy harmonogram wsparcia szkoleniowo – doradczego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników z I edycji rekrutacji.

HARMONOGRAM – I edycja (1)


Data zamieszczenia: 02.06.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie KIERUNEK – WŁASNA FIRMA zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 8 czerwca 2017 r. godz. 11.00. Miejsce spotkania: Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99, II piętro pok. 103.


Data zamieszczenia: 31.05.2017 r.

Z uwagi na wskazanie błędnej liczby punktów uzyskanych przez jedną z osób zamieszczamy korektę wyników rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż wyniki nie uległy zmianie pod względem osób, które znajdują się na poszczególnych listach.

Lista rankingowa-korekta


Data zamieszczenia: 30.05.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny Formularzy rekrutacyjnych w ramach I naboru poniżej zamieszczamy wyniki

Lista rankingowa


Data zamieszczenia: 11.05.2017 r.

Szanowni Państwo.

W dniu 25.05.2017 r. uruchomiony zostanie drugi nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu, który zakończy się z dniem 23.06.2017 r. lub w momencie zebrania 60 poprawnych zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji elektronicznej do pobrania w zakładce „Dokumenty dla uczestników”, natomiast w wersji papierowej dostępne w Biurze projektu).

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna
Biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA”

ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, dokumenty niekompletne, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Kserokopie dokumentów składanych na etapie rekrutacji muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

W procesie rekrutacji przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty rekrutacyjne.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o sprawdzenie poprawności wypełnienia.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Deklaracja zatrudnienia pracownika w ramach planowanej działalności gospodarczej musi być opisana w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowych informacji tj. w jakim czasie po założeniu działalności pracownik zostanie zatrudniony, w jakiej formie, na jaki okres. Jednocześnie informujemy, iż premiowane jest zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

Data zamieszczenia: 02.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 28 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór zgłoszeń do projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA w ramach I edycji rekrutacji. Po zakończeniu oceny Formularzy rekrutacyjnych podana zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Data zamieszczenia: 24.04.2017 r.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane, poprawione dokumenty,

będą one obowiązywać od dnia 2 maja:

Regulamin rekrutacji-aktualizacja

Załącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny-aktualizacja

 

Data zamieszczenia: 29.03.2017 r.

Szanowni Państwo.
Informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek) w godz. 10.00-13.00 będzie uruchomiony punkt informacyjny projektu KIERUNEK – WŁASNA FIRMA na REGIONALNYCH TARGACH PRACY w Końskich, które odbędą się w Hali Sportowej ul. Kpt. Stoińskiego 3 w Końskich.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na działalność gospodarczą zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

W związku z udziałem w TARGACH biuro projektu w tym dniu będzie nieczynne.


Data zamieszczenia: 16.03.2017 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie KIERUNEK – WŁASNA FIRMA na spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2017 r. godz. 11.00. Miejsce spotkania: Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204.


Data zamieszczenia: 01.03.2017 r.

W dniu 16.03.2017 r. uruchomiony zostanie pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu, który zakończy się z dniem 28.04.2017 r. lub  w momencie zebrania 60 poprawnych zgłoszeń.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji elektronicznej do pobrania w zakładce „Dokumenty dla uczestników”, natomiast w wersji papierowej dostępne w Biurze projektu).

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:

Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna
Biuro projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA”

ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204
26-110 Skarżysko-Kamienna

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, dokumenty niekompletne, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Kserokopie dokumentów składanych na etapie rekrutacji muszą być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Uczestnika.

W procesie rekrutacji przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty rekrutacyjne.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.


Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna informuje, iż z dniem 01.03.2017 r. rozpoczyna realizację projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób powyżej 29 roku życia bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i/lub starachowickiego woj. świętokrzyskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla 46 osób połączonych z wsparciem pomostowym w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi realizacji projektu, które zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty dla uczestników.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast