Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

KIERUNEK – WŁASNA FIRMA


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy” Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa poprzez promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 osób powyżej 29 roku życia bez pracy zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i/lub starachowickiego woj. świętokrzyskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla 46 osób połączonych z wsparciem pomostowym w okresie pierwszych 12 mies. prowadzenia działalności do końca 10.2018 r.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2017 r. – 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 686 784,20 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 984 452,00 PLN


Grupa docelowa:

60 (36K i 24M) osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia  zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i/lub starachowickiego woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1) Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety,
b) osoby po 50 roku życia,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby niskowykwalifikowane,

2) Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;


W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Preferowanymi grupami do udziału w projekcie są:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu oferujemy:

  1. wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  2. bezzwrotne DOTACJE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 23 300 zł
  3. wypłatę wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy
  4.  pomoc doradczą w zakresie prowadzenia firmy w trakcie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy

Kontakt z Biurem Projektu:

ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 537-093-591, 537-093-592

e-mail: wlasnafirma@business-school.pl
strona www: business-school.pl/wlasnafirma

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 16.00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozmiar czcionki
Kontrast