Pracownik administracyjno-biurowy

 

 

Moduł 1 - Organizacja pracy biurowej - 16 h

Moduł 2 – Korespondencja/dokumentacja w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych - 12 h

Moduł 3 – Organizacja podróży i spotkań - 6 h

Moduł 4 - Kadry i rachunkowość - 12 h

Moduł 5 - Znaczenie informacji w zarządzaniu biurem - 3 h

Moduł 6 - Organizacja i zarządzanie -  12 h

Moduł 7 – Komunikacja w biurze - 6 h

Moduł 8 - Kultura zawodu - 6 h

Moduł 9 – Marketing w firmie - 12 h

Moduł 10 – Zagadnienia prawne - 12 h

Moduł 11 – Urządzenia biurowe w firmie - 3 h

Łącznie: - 100 h

 

 

Moduł 1 - Organizacja pracy biurowej –16 h

 • Struktura organizacyjna zakładu pracy
 • Istota i obieg informacji
 • Zasady prowadzenia terminarza
 • Ochrona czasu pracy szefa
 • Czynności kancelaryjne - korespondencja przychodząca
 • Systemy kancelaryjne i obieg korespondencji
 • Czynności kancelaryjne korespondencja wychodząca
 • Przechowywanie akt

Moduł 2 – Korespondencja/dokumentacja w sprawach handlowych, osobowych i administracyjnych -12 h

 • Rodzaje pism
 • Zasady sporządzania pism
 • Pisma i dokumenty w sprawach osobowych
 • Pisma i dokumenty w sprawach administracyjnych
 • Pisma i dokumenty w sprawach handlowych
 • Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe

Moduł 3 – Organizacja podróży i spotkań 6 h

 • Formy i zasady sporządzania zaproszeń
 • Przygotowanie sali obrad i niezbędnych materiałów
 • Przygotowanie materiałów do podróży
 • Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia
 • Opracowanie scenariusza wizyty
 • Wybór i forma przekazania drobnych upominków dla gości 
 • Organizacja przyjęć
 • Przygotowanie i obsługa stołu bankietowego
 • Rozliczanie podróży służbowej, (limity kilometrów)

Moduł 4 - Kadry i rachunkowość – 12 godz.

 • nawiązanie stosunku pracy i jego przebieg
 • dokumentacja pracownicza
 • formy rozliczeń podatkowych
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • wynagrodzenia i sporządzanie listy płac

Moduł 5 - Znaczenie informacji w zarządzaniu biurem - 3 h

 • warunki skuteczności informacji
 • właściwy obieg i przekazywanie informacji
 • informacja podstawą podjęcia decyzji

Moduł 6 - Organizacja i zarządzanie – 12 h

 • Zarządzanie czasem
 • Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi
 • Znaczenie sprawnej organizacji
 • Zasady podziału pracy
 • Określenie i weryfikacja celów działania
 • Metody planowania i prowadzenia sekretariatu
 • Planowanie długo i krótkoterminowe
 • Błędy w planowaniu
 • Unikanie odwlekania spraw

Moduł 7 – Komunikacja w biurze – 6 h

 • Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • Umiejętności w zakresie komunikacji
 • Sprawna komunikacja z klientem
 • Rozwijanie precyzji w komunikacji
 • Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

Moduł 8 - Kultura zawodu – 6 h

 • savoir – vivre w usługach firmy
 • rozmowy telefoniczne w biurze
 • przyjmowanie interesantów

Moduł 9 – Marketing w firmie – 12 h

 • Podstawowe zajęcia z zakresu marketingu
 • Wpływ marketingu na działalność firmy
 • Marketing mix
 • Telemarketing

Moduł 10 – Zagadnienia prawne – 12 h

 • Prawo pracy:
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • Czas pracy
  • Obowiązki pracownika
  • Uprawnienia pracodawcy
  • Obowiązki pracodawcy
 • Prawo handlowe:
  • Pojęcie prawa handlowego
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Charakterystyczne cechy obrotu handlowego
  • Rodzaje spółek
 • Prawo cywilne
  • Umowy cywilno-prawne

Moduł 11 – Urządzenia biurowe w firmie -3 h

 • Faks
 • Skaner
 • Projektor
 • Bindownica
 • Gilotyna

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

(ECDL Core)

 

Czas trwania 120 h

 

Moduł nr 1 – podstawy technik informatycznych – 10 h

Moduł nr 2 – Użytkowanie komputerów – 14 h

Moduł nr 3 – Przetwarzanie tekstów – 24 h

Moduł nr 4 – Arkusze kalkulacyjne – 24 h

Moduł nr 5 – Bazy danych – 18 h

Moduł nr 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna – 15 h

Moduł nr 7 – Usługi w sieciach informatycznych (internet, poczta elektroniczna, ftp) - 15 h

 

 

 

Moduł 1  PODSTAWY TECHNIK INFORMATYCZNYCH - 10 h

 • Podstawowe pojęcia technik komputerowych
 • Programy użytkowe i zastosowania komputerów
 • Techniki informatyczne i społeczeństwo
 • Bezpieczeństwo , prawa autorskie, regulacje prawne
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe, ergonomia
 • Sieci informatyczne

Moduł 2  PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA - PRACA Z SYSTEMEM MS WINDOWS - 14 h

 • Pulpit, omówienie elementów.
 • Rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach.
 • Menu Start
 • Przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera
 • Konfiguracja Kosza - odzyskiwanie usuniętych dokumentów.
 • Schowek - przenoszenie danych między programami.
 • Panel sterowania - podstawowe składniki
 • Instalacja i deinstalacja oprogramowania.
 • Programy antywirusowe
 • Prosty edytor tekstu
 • Sprzęt komputerowy

Moduł 3  EDYTOR TEKSTU - OBSŁUGA PROGRAMU MS WORD – PODSTAWY - 24 h

 • Podstawy obsługi programu
 • Tworzenie i edycja dokumentów
 • Formatowanie
 • Organizacja tekstu
 • Korespondencja seryjna
 • Ustawienia strony
 • Pisownia i gramatyka
 • Tezaurus i dzielenie wyrazów
 • Drukowanie dokumentu

Moduł 4  ARKUSZ KALKULACYJNY -  MS EXCEL - 24 h

 • Uruchamianie programu, wygląd okna programu MS Excel
 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Formatowanie komórek
 • Zarządzanie arkuszami
 • Wydruk arkusza
 • Podstawowe operacje na plikach
 • Tworzenie formuł
 • Tworzenie i modyfikacja wykresów

Moduł 5  BAZY DANYCH – MS Access - 18 h

 • Podstawowe informacje o bazach danych;
 • Pojęcia systemu obsługi baz danych: tabela, kwerenda, formularz, raport, makro, moduł;
 • Tworzenie i modyfikowanie tabel - typy pól i ich właściwości, kreator odnośników,
 • Klucz podstawowy, indeksowanie;
 • Ustalanie relacji między tabelami - relacje jeden-do-jeden oraz jeden-do-wielu,
 • Wymuszanie więzów integralności;
 • Wprowadzanie, edycja i usuwanie danych;
 • Filtrowanie i sortowanie;
 • Tworzenie i modyfikowanie kwerend (zapytań) - rodzaje kwerend, kryteria wyboru danych, pola wyliczane;
 • Tworzenie i modyfikowanie formularzy;
 • Tworzenie i modyfikowanie raportów;
 • Sortowanie i grupowanie informacji, wyliczane pola w raporcie
 • Używanie narzędzi MS Access - kopia bezpieczeństwa, kompaktowanie bazy, opcja Autostartu

Moduł 6  GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA - MS PowerPoint - 15 h

 • Wprowadzenie do programu MS PowerPoint
 • Praca z tekstem
 • Obiekty graficzne
 • ClipArty
 • Wykresy
 • Wykresy organizacyjne
 • Tabele
 • Atrybuty wspólne dla całej prezentacji
 • Animowanie prezentacji

Moduł 7  USŁUGI W SIECIACH INFORMATYCZNYCH - 15 h

 • Zasady funkcjonowania sieci (lokalnej i Internetu)
 • Praca w sieci lokalnej
 • Korzystanie z przeglądarek internetowych
 • Wyszukiwarki internetowe
 • Poczta elektroniczna (email)
 • Komunikatory internetowe, połączenia głosowe, konferencje, tanie połączenia telefoniczne
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Bankowość elektroniczna.