Informacje o projekcie

Witamy na stronie projektu

Kurs na karierę – kompleksowa aktywizacja osób młodych bez pracy


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Projekt adresowany jest do 60 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym szczególnie osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy, zamieszkujące na terenie powiatu ełckiego i/lub oleckiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 96% spośród 60 biernych lub bezrobotnych uczestników projektu w wieku 18-29 lat z grupy NEET do końca 07.2017 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 35% uczestników długotrwale bezrobotnych, 36% o niskich kwalifikacjach i 43% nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup.

Okres realizacji projektu: 2 listopada 2016 r. – 31 lipca 2017 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 788 470,13 PLN

Całkowita wartość projektu: 858 058,70 PLN


Grupa docelowa:

60 osób  – 40 kobiet i 20 mężczyzn, w tym:
33 kobiet i 17 mężczyzn – biernych zawodowo
7 kobiet i 3 mężczyzn –bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy, w tym: 2 kobiety i 1 mężczyzna – długotrwale bezrobotni.
18 kobiet i 9 mężczyzn będzie osobami o niskich kwalifikacjach.

 • mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego powiatu  ełckiego i/lub oleckiego
 • osoby o niskich kwalifikacjach: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
 • osoby długotrwale bezrobotne: osoby pozostające w rejestrze Urzędu Pracy w zależności od wieku:młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
 • osoby bierne zawodowo: osoby w wieku powyżej 18 lat niepracujące i nie będące bezrobotnymi

Oferujemy:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Doradztwo Zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia Zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników
 • 3-miesięczne Staże
 • Stypendium podczas szkoleń i staży
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Catering w czasie szkoleń
 • Materiały dydaktyczne i pomocnicze

Kontakt z Biurem Projektu:

ul. Wojska Polskiego 53a lok. 2
19-300 Ełk

tel. 881-796-206
tel. 881-798-689

e-mail: elk@business-school.pl
strona www: business-school.pl/elk

Godziny otwarcia:

8.00 – 16.00

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozmiar czcionki
Kontrast